Biz hakda

Şençzhenen Swiny Technbology Co., LTD Gu, Şençzheneniň Guangming Täze etraby, Guanglongxing senagat meýdanynda ýerleşýär.Bu ýerde oňat önümçilik we işleýiş gurşawyndan lezzet alýar, Guangmingçen demir ýol menziliniň we Şençzheneniň daşarky halka tizliginiň tizligi ýaly ulag amatly.

Şençzhenen Swiny Technbology Co., LTD, poslamaýan polatdan we poslamaýan poslamaýan önümler pudagynda 12 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen kompaniýa hökmünde.Çeşmäniň gowy hilini üpjün etmek üçin poslamaýan polatdan aşhana gap-gaçlary we saçak önümleri üçin çig mal bilen üpjün etmek üçin ýörite poslamaýan polat gaýtadan işleýän zawodymyzy döretdik.

Beýleki kompaniýalar bilen bilelikde ýokary hilli poslamaýan polat önümlerini üpjün etmek üçin uly göwrümli galyp we möhür basýan zawodlar gurduk.

Şeýle hem, poslamaýan polat material zawody sebäpli,

Müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň oňat önümleri döretmek üçin ýokary hilli çig maldan peýdalanmak üçin köp ýyllap poslamaýan polatdan taýýar önümleri öndürmek we öndürmek kompaniýalary bilen köp ýyllap hyzmatdaşlyk etdik.

Esasy önümlerimiz, mysal üçin: SUS304 poslamaýan polatdan ýasalan nahar gutusy, SUS304 termosy, SUS304 pürsler toplumy, SUS304 pyçak, ýokary hilli poslamaýan polat gabyklary we ş.m.

"Ilki bilen hil, müşderilere gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak, ähli işgärleriň ösüşi" biziň yzygiderli pelsepämiz.

Müşderilere iň oňat çykdajyly önümler hödürlemek üçin Baosteel, TISCO, Bao we beýleki polat çig mal kompaniýalary ýaly Hytaý polat ägirtleri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar.

Biziň materiallarymyz we önümlerimiz SGS we Azyk-baha şahadatnamasyndan geçdi, howpsuzlyk durnukly we ygtybarly.Hil we bitewilik müşderilerimiz bilen bilelikde has giň dünýä gitmäge mümkinçilik berjekdigine berk ynanýarys!